Algemene Verhuurvoorwaarden Genpower B.V.
gevestigd te Groot-Ammers

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23077733

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Algemene Verhuurvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden;
B. Verhuurster: Genpower B.V.;
C. Huurder: de contractspartij van Genpower B.V.;
D. Huurperiode: de periode vanaf het moment van aflevering door verhuurster dan wel afhalen door huurder tot het moment waarop verhuurster de volledige vrije macht over het gehuurde heeft verkregen en de zaak haar is terug geleverd of door haar is opgehaald;
E. Het gehuurde of het aggregaat: de aan huurder verhuurde roerende zaken;
F. Het ingehuurde vermogen: het vermogen zoals door Genpower B.V. in de opdrachtbevestiging aan huurder is bevestigd;

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en door verhuurster als verhuurder te sluiten c.q. gesloten huurovereenkomst, alsmede alle daarmee verband houdende (deel)overeenkomsten, zoals onderhoudsovereenkomsten, doch uitgezonderd koopovereenkomsten. Op koopovereenkomsten zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Genpower B.V. van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 2307733.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen als partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De nietigheid of vernietigbaarheid van een beding in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

Artikel 3. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Offertes, aanbiedingen, (prijs)opgaven en andere verklaringen van (vertegenwoordigers of werknemers van) verhuurster binden verhuurder niet en zijn geheel vrijblijvend.

3.2 De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden bepaald door de geaccepteerde offerte en hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

3.3 Verhuurster heeft het recht een aggregaat te leveren met een hoger vermogen dan het ingehuurde vermogen, zonder dat dit huurder het recht geeft op ontbinding of vergoeding.

3.4 Verhuurster behoudt zich het recht voor om tijdens de duur van de overeenkomst het gehuurde te (doen) vervangen door een aggregaat van minimaal gelijke capaciteit en uitvoering, zonder dat dit huurder het recht geeft op ontbinding of vergoeding.

Artikel 4. Huurprijs en betaling

4.1 De tussen partijen overeengekomen huurprijs zal door huurder zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan op de wijze als in de huurovereenkomst dan wel in de opdrachtbevestiging is aangegeven. Bij gebreke van vastlegging is de huurprijs te betalen uiterlijk bij teruglevering aan verhuurster, of op de dag dat de overeengekomen huurtermijn eindigt, als die op een eerdere dag valt.

4.2 Alle prijzen zijn in Euro’s en zijn exclusief BTW en overige overheidslasten, brandstof en smeermiddelen en dergelijke, kosten voor transport, service- en onderhoudskosten, inbedrijfstelling op de plaats van aflevering, het eventueel beschikbaar stellen van personeel en dagelijks onderhoud.

4.3 Verhuurster is gerechtigd om voorafgaande aan dan wel gedurende de looptijd van de huurovereenkomst van huurder te verlangen dat deze een voorschot betaalt of op een andere wijze zekerheid ten behoeve van verhuurster stelt.

4.4 Door huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien huurder heeft vermeld dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5. Huurperiode

5.1 De huurperiode vangt aan vanaf het moment van aflevering door verhuurster dan wel afhalen door huurder en eindigt op het moment waarop het gehuurde door verhuurster is opgehaald dan wel door huurder is teruggebracht bij verhuurster, en verhuurster de vrije macht over het gehuurde heeft. Indien de teruglevering op een later tijdstip plaatsvindt dan overeengekomen, blijven de condities van de huurovereenkomst gelden en blijft huurder de huurprijs verschuldigd tot die teruglevering.

5.2 Indien huurder in voorkomend geval de overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen en verhuurster gaat daarmee akkoord, blijft huurder verplicht om de volledige huurprijs over de oorspronkelijk overeengekomen huurperiode en de bijkomende kosten aan verhuurster te voldoen.

Artikel 6. Aflevering van het gehuurde, termijn, risico en inspectie

6.1 Verhuurster zal het gehuurde afleveren op de overeengekomen plaats. Huurder staat er voor in dat een door hem opgegeven plaats volkomen geschikt is voor de aflevering en de plaatsing van het gehuurde.

6.2 Verhuurster zal zich inspannen om het gehuurde op het overeengekomen tijdstip aan huurder te leveren. De door verhuurster opgegeven leveringstermijnen binden verhuurster echter niet en zijn geen fatale termijnen.

6.3 Voor eventuele schade door vertraging in levering is verhuurster nimmer aansprakelijk.

6.4 Het gehuurde wordt geacht te zijn afgeleverd aan huurder en komt voor diens risico:
a. in geval van levering door verhuurster op een door huurder aangewezen locatie: op het moment dat het gehuurde op de locatie zijn afgeladen;
b. in geval van ophalen door huurder bij verhuurster: op het moment dat huurder het gehuurde feitelijk in bezit heeft genomen.
Huurder draagt het risico tot het moment van feitelijke teruggave aan verhuurster.

6.5 Huurder dient er zorg voor te dragen dat ten tijde van de levering van het gehuurde door verhuurster een persoon aanwezig is die bevoegd is tot het in ontvangst nemen van het gehuurde. Indien ten tijde van de levering door verhuurster niemand aanwezig is, heeft verhuurster het recht om het gehuurde terug mee te nemen. De extra kosten die verhuurster in verband hiermee maakt, zoals huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van huurder.

6.6 Huurder dient zelf voor ingebruikstelling en ev. montage te zorgen. Zij kan verhuurster verzoeken dit op kosten van huurder te verrichten.

6.7 Huurder dient het gehuurde bij aflevering direct te inspecteren op zichtbare gebreken. Eventuele klachten dient huurder binnen 24 uur na levering schriftelijk te melden bij verhuurster. Later opgekomen gebreken dienen door huurder binnen 24 uur na ontdekking schriftelijk te worden gemeld bij verhuurster.

6.8 Ingeval van een defect aan het gehuurde zal huurder verhuurster onverwijld waarschuwen en het gehuurde niet verder gebruiken. Gebruikt huurder het gehuurde in dat geval toch dan komen de kosten die door dat verdere gebruik zijn veroorzaakt voor rekening van huurder.

6.9 Alle kosten en schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud en/of onoordeelkundig gebruik van het gehuurde komen ten laste van huurder.

6.10 Bij eventuele defecten aan de bedrijfsurenteller dient huurder verhuurster terstond in te lichten. Indien huurder daarmee in gebreke blijft, is verhuurster gerechtigd voor iedere dag of dagdeel die verstreken is sinds de notitie van de laatste urenstand tot de datum waarop verhuurster het defect constateert, aan huurder een bedrag in rekening te brengen gelijk aan de vergoeding voor het maximum van 24 (vierentwintig) bedrijfsuren per dag of deel daarvan.

6.11 Onder alle omstandigheden is huurder gehouden desgevraagd terstond aan verhuurster of diens gemachtigde mede te delen waar het gehuurde zich bevindt en verhuurster zo nodig toegang te verschaffen tot het gehuurde en mede te werken aan inspectie van het gehuurde. Indien bij inspectie niet gemelde beschadigingen of aan huurder toe te rekenen gebreken worden geconstateerd, dan zal huurder de kosten van de inspectie dragen.

Artikel 7. Teruggave van het gehuurde en aansprakelijkheid huurder

7.1 Huurder dient het gehuurde bij het einde van de huurperiode in goede conditie en in dezelfde toestand waarin het gehuurde was geleverd aan verhuurster te worden geretourneerd.

7.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het verhuurde veroorzaakt aan het gehuurde. Huurder is gehouden de door verhuurster opgegeven reparatiekosten aan verhuurster te voldoen. zulks op eerste verzoek van verhuurster en zonder dat korting of verrekening is toegestaan. Bij vermissing of totaal verlies van het gehuurde is huurder gehouden de vervangingswaarde van het gehuurde te vergoeden aan verhuurster, zonder aftrek wegens oud-voor-nieuw, zulks op eerste verzoek van verhuurster en zonder dat korting of verrekening is toegestaan. Huurder is aansprakelijk voor alle indirecte schade (zoals gevolgschade, vertragingsschade en winst- dan wel omzetderving) die verband houdt met de schade of vermissing, zoals doch niet beperkt tot schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud of onoordeelkundig gebruik van het gehuurde.

7.3 Indien partijen zijn overeengekomen dat verhuurster het gehuurde zal ophalen op de door huurder aangewezen locatie waar het gehuurde bij aanvang van de huurperiode is geleverd, dan dient huurder verhuurster in de gelegenheid te stellen om het gehuurde op te halen. In dat geval dient het gehuurde door huurder op de opgegeven locatie gereed te staan voor vervoer en dient die locatie waar het gehuurde gereed staat voor verhuurster goed bereikbaar te zijn.

7.4 Indien partijen zijn overeengekomen dat huurder het gehuurde zelf zal retourneren op de locatie van verhuurster waar huurder het gehuurde bij aanvang van de huurperiode in ontvangst heeft genomen, dan zal huurder zulks doen met tijdens de openingstijden van verhuurster.

7.5 Verhuurster heeft het recht om het gehuurde zelf te (doen) ophalen en behoudt zich het recht op vergoeding van de als een gevolg van de vertraging in retournering ontstane schade door huurder voor.

Artikel 8. Overige verplichtingen van huurder

8.1 Huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming en als goed huisvader te gebruiken en alle door of vanwege verhuurster gegeven instructies en gebruiksvoorschriften op te volgen.

8.2 Huurder dient zorg te dragen voor het verkrijgen van de vereiste vergunningen en ontheffingen voor het gebruik van het gehuurde. De intrekking of weigering daarvan zal nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enig andere aanspraak op verhuurster.

8.3 Huurder is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurster niet bevoegd het gehuurde naar een andere dan de plaats van aflevering te vervoeren, noch om veranderingen of toevoegingen in of aan het gehuurde aan te brengen of aan te laten brengen.

8.4 Huurder is niet gerechtigd het gehuurde aan derden te verhuren of het gehuurde met enig zakelijk recht te bezwaren of anderszins ten behoeve van derden tot zekerheid te verbinden.

8.5 Wanneer huurder juridisch of feitelijk de macht over het gehuurde verliest of dreigt te verliezen, dan wel wanneer het gehuurde voorwerp wordt van een gerechtelijke procedure zal hij verhuurster daarvan terstond op de hoogte stellen en al het mogelijke doen om de rechtspositie van verhuurster veilig te stellen.

Artikel 9. Derdenbeding

9.1 Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van het gehuurde bij een derde kan (komen te) berusten of dat het gehuurde kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurster te vorderen heeft of mocht hebben.

9.2 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het gehuurde op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het gehuurde zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurster jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden in Nederland ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

9.3 Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het gehuurde door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

9.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

9.5 Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door Verhuurster worden herroepen.

Artikel 10. Onderhoud, reparaties en inspectie

10.1 Voor rekening van verhuurster komen de kosten van normale slijtage van die delen van het gehuurde, die gedurende de levensduur van het gehuurde niet vervangen plegen te worden, alsmede de kosten van reparatie of vervanging van verborgen gebreken in het gehuurde. Verhuurster is gerechtigd de reparaties zelf te verrichten. Verhuurster streeft erna bij het onderhouds- of reparatiewerkzaamheden er huurder zo min mogelijk te belemmeren in het gebruik van het gehuurde.

10.2 Alle aansprakelijkheid en verplichtingen van verhuurster inzake gebreken of onderhoud zijn beperkt tot het in artikel 9.1 bepaalde.

10.3 Huurder heeft de plicht bij gebreken verhuurster onmiddellijk in kennis te stellen en alle gelegenheid te geven om de reparatie te verrichten. Huurder is verboden om zelf reparaties uit te voeren of te laten voeren, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurster.

10.4 Voor rekening van huurder komt:
a. het brandstofverbruik en al het dagelijks onderhoud dat, hetzij voor het goed functioneren, hetzij voor het handhaven van het uiterlijk voorkomen van het gehuurde, noodzakelijk zijn of wenselijk kunnen worden geacht, alsmede:
b. de kosten voor reparatie of vervanging van onderdelen die zijn beschadigd of gecorrodeerd anders dan door normale slijtage als bedoeld onder artikel 9.1.

10.5 Het dagelijks onderhoud als bedoeld onder lid 9.4 sub a. omvat:
– preventief onderhoud: het schoonmaken van het gehuurde en het tijdig smeren en oliën van motor en andere bewegende delen en het tijdig vervangen van andere dan de in lid 9.2 bedoelde onderdelen, zoals filters, riemen, rubbers en ringen;
– correctief onderhoud: het bij- en afstellen van daarvoor in aanmerking komende onderdelen van het gehuurde, en,
– representatief onderhoud: het vervangen van gebroken, versleten of anderszins onbruikbaar geworden onderdelen van het gehuurde.

10.6 Indien dat het gehuurde aggregaat zich buiten een straal van 200 km van de vestigingsplaats van verhuurster bevindt en/of in het geval het gehuurde zich aan boord van een schip/platform of ander drijvend object bevindt, zijn, in afwijking van het sub 9.1 bepaalde, alle kosten voor reparatie, transport of verblijf, etc, voor rekening van huurder, voor zover deze kosten gerelateerd zijn aan de extra afstand buiten 200 km of aan het feit dat het gehuurde zich op een schip/platform of ander drijvend object bevindt.

10.7 Verhuurster behoudt zich het recht voor om tijdens de duur van de overeenkomst het gehuurde te (doen) vervangen door een aggregaat van minimaal gelijke capaciteit en uitvoering, indien dit naar het oordeel van verhuurster wenselijk of noodzakelijk is, zonder dat huurder ontbinding van de overeenkomst, verlette tijd of andere schade kan vorderen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van verhuurster

11.1 Verhuurster is nimmer aansprakelijk tegenover huurder voor schade aan personen of zaken als gevolg van het niet of niet voldoende functioneren van het gehuurde door welke oorzaak dan ook.

11.2 Verhuurster is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder onder meer wordt begrepen gederfde winst, gederfde omzet en (alle overige) indirecte bedrijfsschade.

11.3 De in de voorgaande leden van dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van verhuurster zijn niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of subjectief bepaalde grove schuld van verhuurster of haar bestuurder(s).

11.4 Iedere aansprakelijkheid van verhuurster vervalt na verloop van twee maanden nadat de huurovereenkomst is geëindigd.

Artikel 12. Vrijwaring tegen aanspraken van derden

12.1 Huurder zal verhuurster vrijwaren tegen aanspraken van derden direct of indirect verband houdende met het gebruik van het gehuurde. Huurder zal alle schade aan verhuurster vergoeden die verhuurster lijdt, zowel vermogensschade als kosten, als gevolg van dergelijke aanspraken door derden, waaronder begrepen werknemers en niet-ondergeschikten van huurder.

Artikel 13. Wanprestatie, verzuim en ontbinding

13.1 Het is huurder niet toegestaan om enige verplichting onder deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Een beroep op verrekening door huurder is uitgesloten.

13.2 In geval huurder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij door het enkele verstrijken van de betalingstermijn in verzuim, zonder dat enige sommatie en/of ingebrekestelling nodig is. Huurder is vanaf intreding van het verzuim over het achterstallige bedrag een rente aan verhuurster verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke handelsrente met een minimum van 10%, onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel. Voorts zal huurder de buitengerechtelijke incassokosten aan verhuurster verschuldigd zijn. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van EUR 50,-.

13.3 Verhuurster kan de overeenkomst met huurder eveneens zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden indien:
a. huurder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt;
b. beslag op een of meer goederen van huurder wordt gelegd;
c. door huurder surséance van betaling wordt gevraagd;
d. het faillissement van huurder wordt aangevraagd;
e. huurder het beheer of de beschikking van een substantieel deel van zijn vermogen verliest;
f. huurder met zijn crediteuren enig gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord treft strekkende tot gehele of gedeeltelijke bevrijding van zijn schulden.
De ontbinding door verhuurster in bovengenoemde gevallen geschiedt door een aan huurder gerichte schriftelijke verklaring, onverminderd de overige rechten van verhuurster op vergoeding van kosten, schade en rente.

13.4 Ingeval zich een of meer van de in het vorige lid omschreven gevallen sub b/f voordoet, zal huurder dat direct aan verhuurster melden. Huurder machtigt verhuurster nu voor alsdan om het gehuurde weg te halen en tot zich te nemen, ongeacht waar het zich bevindt. De kosten welke hiermede samenhangen, waaronder de kosten van vervoer, zijn oor rekening van huurder.

13.5 Huurder dient in voorkomend geval aan de curator, de bewindvoerder of de beslagleggende deurwaarder zo spoedig mogelijk mede te delen dat het gehuurde aan verhuurster in volle eigendom toebehoort.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Verhuurster kan een beroep op overmacht doen, naast het in de wet bepaalde, in iedere situatie waarin verhuurster verhinderd wordt om haar verplichtingen na te komen door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van deze huurovereenkomst en door omstandigheden die buiten de invloed van verhuurster liggen. Daarvan is onder meer sprake in geval van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of aan andere ernstige storingen in het bedrijf van verhuurster of van diens leveranciers.

14.2 Indien sprake is van overmacht worden de verplichtingen van verhuurster opgeschort gedurende de periode waarin zij direct of indirect is verhinderd om aan haar verplichtingen te voldoen.

14.3 Indien de periode waarin verhuurster wegens overmacht niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen langer voortduurt dan 3 maanden, dan zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst te ontbinden. In dat geval zijn partijen elkaar over en weer geen enkele schadevergoeding verschuldigd.

14.4 Huurder kan zich niet op overmacht beroepen.

Artikel 15. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

15.1 Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met de huurovereenkomst tussen verhuurster en huurder en de daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtsverhoudingen worden uitsluitend beslecht door de rechtbank Rotterdam.

15.2 Op elke aanbieding of offerte, opdrachtbevestiging, huurovereenkomst, en de daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtsverhoudingen tussen huurder en verhuurster is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.