Algemene Verkoopvoorwaarden Genpower B.V.
gevestigd te Groot-Ammers

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23077733

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Algemene Verkoopvoorwaarden: de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden
B. Verkoopster: Genpower B.V.;
C. Koper: de contractpartij van Genpower B.V.;
D. Het gekochte: het goed of de goederen die door verkoopster aan koper zullen worden geleverd.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en iedere door Verkoopster te sluiten c.q. gesloten koopovereenkomst.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen als partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De nietigheid of vernietigbaarheid van een beding in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

Artikel 3. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Offertes, aanbiedingen (prijs)opgaven en andere verklaringen van (vertegenwoordigers of werknemers van) verkoopster binden verkoopster niet en zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat verkoopster een schriftelijke opdrachtbevestiging aan koper heeft doen toekomen. Voor de inhoud van de overeenkomst is de door verkoopster aan koper verstrekte opdrachtbevestiging leidend.

3.3 De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden bepaald door de opdrachtbevestiging dan wel de koopovereenkomst en hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

3.4 Eventuele afspraken in aanvulling op de koopovereenkomst gelden pas indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd.

Artikel 4. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen en dergelijke

4.1 Opgaven of vermeldingen van gewichten, afmetingen, hoedanigheden of vermogen of andere technische gegevens, voorkomende in prijscouranten, catalogi, prospectussen, advertenties en offertes worden geacht als slechts bij benadering te zijn verstrekt; dergelijke opgaven en vermeldingen binden verkoopster slechts dan wanneer zulks uitdrukkelijk overeengekomen is.

4.2 Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen en maten of gewichtsopgaven, schema’s of bestekken welke verkoopster verstrekt, blijven eigendom van verkoopster onder uitdrukkelijk voorbehoud van zijn auteursrechten en met verbod deze zonder verkoopsters schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk te kopiëren of aan derden ter inzage te geven.

Artikel 5. Koopsom en betaling

5.1 De door verkoopster opgegeven prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende lasten, tenzij anders vermeld.

5.2 Koper zal op het eerste daartoe strekkende verzoek van de verkoopster tot genoegen van verkoopster voldoende zekerheid stellen voor de voldoening van de verplichtingen van koper onder de koopovereenkomst, zulks in de vorm van een onherroepelijke bankgarantie of een daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid.

5.3 De koopprijs dient zonder korting of verrekening te worden betaald.

5.4 Koper is verplicht om het door hem aan verkoopster verschuldigde factuurbedrag binnen 60 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien na het verstrijken van deze termijn geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is koper direct in verzuim.

5.5 Verkoopster is gerechtigd om de geoffreerde prijzen na totstandkoming van de overeenkomst doch voor levering eenzijdig door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper aan te passen in geval van verhogingen van prijs- en tariefbepalende factoren. De koper heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, mits hij dat doet binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de verhoging. In geval van ontbinding om deze reden is geen der partijen schadeplichting.

Artikel 6. Levering en risico

6.1 De verkoopster zal het gekochte op het overeengekomen tijdstip leveren door het gekochte op het overeengekomen tijdstip ter plaatse van haar werkplaats te Groot-Ammers gereed te houden voor afhaling door koper, tenzij partijen zijn overeengekomen dat de verkoopster het gekochte op een door de koper aan te wijzen locatie zal leveren. In geval van levering op een door koper opgegeven locatie, zal koper er voor instaan dat de opgegeven locatie voor levering volkomen geschikt is voor de aflevering en de plaatsing van de goederen.

6.2 Verkoopster zal zich inspannen om het gekochte op het overeengekomen tijdstip aan koper te leveren. De door verkoopster opgegeven leveringstermijnen binden haar echter niet en zijn geen fatale termijnen. Mocht verkoopster om welke reden dan ook niet in staat zijn het gekochte op het overeengekomen tijdstip te leveren, dan treedt verzuim niet direct in, maar dient koper verkoopster eerst bij aangetekende brief in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn van ten minste acht dagen te bieden om het gekochte alsnog af te leveren.

6.3 Voor eventuele schade door de vertraging in levering is verkoopster niet aansprakelijk, behoudens het geval dat de vertraging in de aflevering te wijten is aan de opzet of de grove schuld van de directie van verkoopster. Verkoopster is nimmer aansprakelijk voor indirecte/gevolgschade in geval van vertraging in de levering. De schade is in alle gevallen beperkt tot 5% van de koopsom.

6.4 Het gekochte wordt geacht te zijn geleverd aan koper en komt voor zijn risico:
a. in geval van ophalen door koper bij verkoopster: op het moment dat koper het gekochte bij de werkplaats van verkoopster te Groot-Ammers feitelijk in bezit heeft genomen;
b. in geval van levering door verkoopster op een door koper aangewezen locatie: op het moment dat het gekochte op de locatie is afgeladen.

6.5 Het gekochte is vanaf het moment van levering voor rekening en risico van de koper. Dit laat het eigendomsvoorbehoud zoals in artikel 7 bepaald, onverlet.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Indien koper de koopprijs nog niet volledig heeft voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van verkoopster tot het tijdstip van volledige betaling. Totdat volledige betaling door koper aan verkoopster heeft plaatsgevonden is het koper niet toegestaan de goederen te vervreemden, te bezwaren of zonder voorafgaande toestemming van verkoopster te verhuren.

7.2 Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen als herkenbaar eigendom van verkoopster te bewaren, desgewenst te merken met duidelijke vermelding van de naam van verkoopster, aan alle zijden zichtbaar met opvallende letters.

7.3 Indien verkoopster van het recht op terugvorderen gebruik maakt, en verkoopster wegens wanprestatie de koopovereenkomst ontbindt, of de overeenkomst om een andere reden eindigt, is koper een ontbindingsvergoeding verschuldigd gelijk aan 35% van de koopsom incl. ev. BTW, onverlet het recht van verkoopster tot vergoeding van schade voor zover deze boven de aan haar toekomende ontbindingsvergoeding en onverlet de overige aan verkoopster toekomende rechten.

Artikel 8. Reclame en garanties

8.1 Koper is verplicht om het gekochte bij aflevering direct te controleren op zichtbare gebreken en/of beschadigingen. Reclamaties ten aanzien van de door verkoopster geleverde goederen dienen uiterlijk binnen 24 uur na de levering schriftelijk aan haar kenbaar worden gemaakt.

8.2 Indien koper niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn geconstateerde zichtbare gebreken of beschadigingen schriftelijk heeft gemeld aan verkoopster, vervalt elke aanspraak van koper jegens verkoopster terzake de zichtbare gebreken en/of beschadigingen.

8.3 Koper is verplicht om alle andere dan de in artikel 8.1 bedoelde gebreken aan het gekochte, dat wil zeggen de gebreken waarmee koper ten tijde van de levering niet bekend behoefde te zijn, de verkoopster onverwijld in kennis stellen van die geconstateerde gebreken en de nadere instructies van verkoopster ten aanzien van het gekochte opvolgen. Indien de koper het gekochte in strijd met de instructies van de verkoopster gebruikt, dan komen de schade en/of kosten veroorzaakt door dat verdere gebruik voor rekening en risico van de koper.

8.4 Indien sprake is van een gebrek dient de verkoopster te allen tijde door de koper in de gelegenheid te worden gesteld om het gebrek te herstellen.

8.5 De verkoopster geeft nimmer garantie op de door haar geleverde goederen, doch verplicht zich de garantie van de fabrikant uit te voeren indien de fabrikant gehouden is tot naleving van garantieverplichting(en) jegens koper.

8.6 Indien koper niet of niet op correcte wijze voldoet aan enige verplichting onder de met verkoopster gesloten koopovereenkomst, is verkoopster niet verplicht de hiervoor genoemde garantie van de fabrikant uit te voeren.

Artikel 9. Verzuim, wanprestatie en ontbinding

9.1. Het is koper niet toegestaan om enige verplichting onder deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Evenmin is het koper toegestaan om enige schuld die hij aan verkoopster heeft, uit hoofde van deze overeenkomst of uit andere hoofde, te verrekenen met enige vordering die koper op verkoopster mocht hebben, uit hoofde van deze overeenkomst of uit andere hoofde.

9.2 Indien koper niet, niet deugdelijk of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enige andere uit de met verkoopster gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, is de koper direct in verzuim.

9.3 Koper is eveneens direct in verzuim in geval van faillissement van koper of indien surseance van betaling van koper is aangevraagd of uitgesproken, of tot liquidatie van het bedrijf van koper mocht worden besloten.

9.4 Verkoopster heeft in geval koper in verzuim is het recht haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten of zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien verkoopster overgaat tot opschorting van haar verplichtingen dan wel tot geheel of gedeeltelijke ontbinding, is zij niet tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden.

9.5 Onverminderd de hierboven omschreven bevoegdheden van verkoopster heeft deze het recht de niet door koper betaalde doch wel aan koper geleverde goederen zonder formaliteit als haar eigendom terug te nemen, overigens onder toepassing van het eigendomsvoorbehoud.

9.6 Bij niet tijdige betaling geldt voorts dat koper vanaf de dag waarop koper in verzuim is een contractuele rente aan verkoopster is verschuldigd vanaf de factuurdatum over het factuurbedrag tot aan de dag van algehele voldoening. De rente wordt op jaarbasis berekend en is gelijk aan de alsdan geldende wettelijke handelsrente, met een minimum van 10% op jaarbasis.

9.7 Indien koper in verzuim is en de verkoopster de vordering uit handen geeft komen alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten zijn gelijk aan 15% van het openstaande bedrag.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Verkoopster is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen, geleden door de koper dan wel derden, ontstaan door onjuiste levering, fouten en gebreken in de geleverde zaken, verleende adviezen en/of verrichte diensten. In het bijzonder is verkoopster niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste toepassing van de door haar verleende adviezen en instructies en/of een onjuist gebruik van de geleverde zaken.

10.2 De verkoopster is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolg schade, waaronder onder meer wordt begrepen gederfde winst, gederfde omzet en (alle overige) indirect bedrijfsschade.

10.3 Onverminderd het voorgaande, zal een verplichting tot schadevergoeding van verkoopster zal in elk geval nimmer het bedrag de factuurwaarde exclusief BTW overschrijden.

10.4 Voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van verkoopster of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11. Vrijwaring

11.1 De koper zal verkoopster vrijwaren voor aanspraken van derden direct of indirect verband houdende met het gebruik van het gekochte. Koper zal de schade die verkoopster lijdt als een gevolg van dergelijke aanspraken door derden, waaronder begrepen werknemers en niet-ondergeschikten van de koper, vergoeden aan verkoopster.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Verkoopster kan een beroep op overmacht doen, naast het in de wet bepaalde, in iedere situatie waarin verkoopster verhinderd wordt om haar verplichtingen na te komen door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van deze overeenkomst en door omstandigheden die buiten de invloed van verkoopster liggen. Daarvan is onder meer sprake in geval van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of aan andere ernstige storingen in het bedrijf van verkoopster of van diens leveranciers.

12.2 Indien sprake is van overmacht worden de verplichtingen van verkoopster opgeschort gedurende de periode waarin zij direct of indirect is verhinderd om aan haar verplichtingen te voldoen.

12.3 Indien de periode waarin de verkoopster wegens overmacht niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen langer voortduurt dan 3 maanden, dan zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In dat geval zijn partijen elkaar over en weer geen enkele schadevergoeding verschuldigd.

12.4 Koper kan zich niet op overmacht beroepen.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met de koopovereenkomst tussen verkoopster en koper worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Rotterdam.

13.2 Op elke aanbieding of offerte, opdrachtbevestiging, koopovereenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen koper en verkoopster is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.